Formularz zgłoszeniowy na Świetlne Warsztaty Plastyczne
25 czerwca-1 lipca9-13 lipca23-27 lipca
Prosimy o zaznaczenie poniższych pól (wymagane):
Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM Świetlnych Warsztatów Plastycznych. Regulamin dostępny jest na stronie http://festiwalfabrykaswiatla.pl/regulamin-swietlnych-warsztatow-plastycznych/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, NIP 5250005900, REGON 146115201, do celów związanych z rekrutacją uczestników na Świetlne Warsztaty Plastyczne.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Milena Stryjewska
788 466 623
milena.stryjewska@gmail.com


Informacja

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

1. Administratorem powierzonych nam danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, tel. (22) 586 42 00, tel./fax (22) 624 70 01, mik@mik.waw.pl, www.mik.waw.pl, NIP: 525 000 59 00, Regon: 146115201, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
2.1. zachęcamy do kontaktu z Administratorem;
2.2. dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: iod@mik.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.1. rekrutacji uczestników na uczestników na Świetlne Warsztaty Plastyczne, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
3.2 ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3.3. dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie których przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z rekrutacją oraz przez okres wymagany przepisami o archiwizacji.

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.