Regulamin Świetlnych Warsztatów Plastycznych

REGULAMIN
ŚWIETLNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH
w ramach Festiwalu Fabryka Światła. Przasnysz 2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się Świetlne Warsztaty Plastyczne, zwane dalej „Warsztatami” oraz warunki uczestnictwa w nich.
2. Warsztaty prowadzone są w ramach Festiwalu Fabryka Światła. Przasnysz 2018

§ 2.

Organizatorami Warsztatów są Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, oraz Miejski Dom Kultury w Przasnyszu z siedzibą przy ul. 3 Maja, 06-300 Przasnysz zwani dalej „Organizatorami”. Tymczasowy adres do korespondencji MIK: 00-236 Warszawie, ul Świętojerska 5/7 w terminie do końca września 2018 roku.

§ 3.

1. Cel warsztatów: Zapoznanie uczestników z tematyką światła w sztuce i stworzenie obiektów wystawowych podejmujących tematykę światła.
2. Udział w warsztatach mogą wziąć osoby powyżej 13 roku życia, mieszkające w powiecie przasnyskim. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach po uzyskaniu pisemnej zgody od opiekuna prawnego.
3. Ilość miejsc na warsztaty ograniczona jest do 15 uczestników. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników, na podstawie ankiet rekrutacyjnych.
4. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej, znajdującej się na stronie internetowej projektu Festiwal Fabryka Światła – www.festiwalfabrykaswiatla.pl, która automatycznie zostanie przesłana do Organizatorów.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 czerwca 2018 r.
6. Zgłaszający się zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się na warsztaty drogą mailową do 22 czerwca 2018 r.
7. Uczestnik, który zakwalifikował się do udziału w warsztatach ma prawo zwolnić rezerwację do dnia 23 czerwca 2018 r. Wtedy na warsztaty dostaje się osoba z listy rezerwowej.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby miejsc w warsztatowych, jeżeli zaistnieje taka możliwość.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

PRZEBIEG

§ 4.

1. Organizatorzy zapewniają niezbędne środki finansowe i zaplecze techniczne do przeprowadzenia Warsztatów.
2. Warsztaty odbywają się w siedzibie MDK w Przasnyszu, przy ul. 3 Maja 16 – Klub Otwartego
Umysłu.
3. Udział w Warsztatach jest BEZPŁATNY.
§ 5.

4. Program warsztatów wygląda następująco:
Przebieg:
Warsztaty odbywają się w trzech cyklach, każdy z nich liczy sobie po 5 spotkań warsztatowych i trwa
około tygodnia. Cykle spotkań odbywają się w następujących terminach: 25.06-01.07.2018; 09-
13.07.2018; 23-27.07.2018. Każdy z cykli spotkań będzie poświęcony innej formie artystycznej. Pod
uwagę wzięliśmy trzy podstawowe środki wyrazu artystycznego: malarstwo świetlne, instalacja
świetlna, enviroment świetlny.
Cykle poprzedzone są dwoma spotkaniami wprowadzającymi:
25.06.2018 – spotkanie organizacyjno – teoretyczne z prowadzącymi.
26.06.2018 – spotkanie warsztatowe z Heweliuszami Nauki
W wyniku warsztatów powstanie wystawa zaprezentowana podczas Festiwalu Fabryka Światła – 8
września 2018 r.

§ 6.

Uczestnicy warsztatów podpisują zgodę na wykorzystanie przez organizatora swojego wizerunku
utrwalonego podczas trwania Warsztatów i Festiwalu, pod warunkiem że zostanie on wykorzystany
wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia i promocji Warsztatów oraz Festiwalu Fabryka Światła 2018.

§ 7.

1. Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z udziału w Warsztatach w przypadku naruszenia przez
uczestnika postanowień niniejszego regulaminu i nieprzestrzegania zasad BHP.
2. Wszystkie materiały wykorzystywane na warsztatach posiadają niezbędne atesty.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z uczestnikami Warsztatów.

§ 9.

Uczestnicy Warsztatów zachowują prawo do wykorzystania dla własnych celów i potrzeb informacji o
uczestnictwie w przedsięwzięciu.

§ 10.

Regulamin Warsztatu jest udostępniony na stronach internetowych Organizatorów.

§ 11.

O sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują
Organizatorzy.