Regulamin warsztatów operatorskich

REGULAMIN
WARSZTATÓW OPERATORSKICH

prowadzonych przez Jakuba Wiatrzyka i Sebastiana Drożaka
w ramach Festiwalu Fabryka Światła. Przasnysz 2017

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się Warsztaty Operatorskie prowadzone przez Jakuba Wiatrzyka i Sebastiana Drożaka, zwane dalej „Warsztatami” oraz warunki uczestnictwa w nich.
2. Warsztaty prowadzone są w ramach Festiwalu Fabryka Światła. Przasnysz 2017

§ 2.

Organizatorami Warsztatów są Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, oraz Miejski Dom Kultury w Przasnyszu z siedzibą przy ul. 3 Maja, 06-300 Przasnysz zwani dalej „Organizatorami”. Tymczasowy adres do korespondencji MIK: 00-236 Warszawie, ul Świętojerska 5/7 w terminie do końca czerwca 2018 roku.

§ 3.

1. Warsztaty przeprowadzane są dla młodzieży z Przasnysza i powiatu przasnyskiego
i polegają na zapoznaniu się z technikami operatorskimi i reżyserskimi wykorzystywanymi przy tworzeniu reportażu filmowego.
2. W warsztatach może wziąć udział młodzież w wieku 15-20 lat mieszkająca lub pochodząca z miasta Przasnysz i powiatu przasnyskiego. Jeśli uczestnik jest niepełnoletni, powinien dostarczyć dokument zezwalający na jego udział
w warsztatach podpisany przez opiekuna prawnego uczestnika.
3. Ilość miejsc na warsztaty ograniczona jest do 15 uczestników. Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń przekraczających limit powstanie lista rezerwowa uczestników.
4. Uczestnik, który zakwalifikował się do udziału w warsztatach ma prawo zwolnić rezerwację do dnia rozpoczęcia warsztatów. Wtedy na warsztaty dostaje się osoba z listy rezerwowej (również według kolejności zgłoszeń).

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
PRZEBIEG

§ 4.

1. Organizatorzy zapewniają niezbędne środki finansowe i zaplecze techniczne do przeprowadzenia Warsztatów.
2. Warsztaty odbywają się w siedzibie MDK w Przasnyszu, przy ul. 3 Maja 16.
3. Udział w Warsztatach jest BEZPŁATNY.

§ 5.

Program warsztatów wygląda następująco:

CEL GŁÓWNY:
Przeprowadzenie warsztatów o charakterze reportażowo dokumentalnym z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej realizacji krótkiego utworu audiowizualnego /reportaż/.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wprowadzenie uczestników w tematykę filmową na podstawie przygotowanych materiałów audiowizualnych (część teoretyczna)

a) ekipa
b) sprzęt
c) specyfika zawodu

2. Zapoznanie uczestników z podstawową terminologią używaną na planie filmowym (część teoretyczna)

3. Przybliżenie pracy dokumentalisty (część teoretyczna)

4. Opracowanie własnego tematu reportażowego pod kątem tematyki warsztatów (zajęcia praktyczne)

5. Realizacja zdjęć w założonym temacie (zajęcia praktyczne)

6. Montaż jako sztuka opowiadania obrazem (zajęcia praktyczne)

PROGRAM WARSZTATÓW:

DZIEŃ I

1. Zapoznanie się uczestników i prowadzących

2. Wprowadzenie w tematykę warsztatów

3. Reżyser, operator, realizator dźwięku, montażysta – praca poszczególnych pionów, ich rola, zasady współpracy na profesjonalnym planie filmowym – wprowadzenie w temat

4. Dokument, a reportaż – podobieństwa i różnice

5. Opracowanie tematu realizowanego w ramach warsztatów (zależy mi na tym by uczestnicy sami znaleźli temat, który z jednej strony będzie dla nich interesujący, z drugiej możliwy w realizacji. W przypadku braku inicjatywy grupy temat zostanie zaproponowany przez prowadzących)

6. Pokazy filmów przygotowanych przez prowadzących poruszających głównie tematykę pracy dokumentalisty / reportera

DZIEŃ II

1. Dokumentacja i research wybranych tematów z pośród opracowanych pierwszego dnia warsztatu

2. Praca nad scenariuszem do wybranego tematu

3. Pokazy filmów przygotowanych przez prowadzących poruszających głównie tematykę pracy dokumentalisty / reportera (cd.)

DZIEŃ III, IV

1. Realizacja zdjęć warsztatowych

DZIEŃ V

1. Montaż nakręconych materiałów

2. Wprowadzenie w tematykę postprodukcji obrazu i dźwięku

3. Zakończenie warsztatów – podsumowanie dotychczasowych osiągnięć

§ 6.

Uczestnicy warsztatów podpisują zgodę na wykorzystanie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego podczas trwania Warsztatów i Festiwalu, pod warunkiem że zostanie on wykorzystany wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia i promocji Warsztatów oraz Festiwalu Fabryka Światła 2017.

§ 7.

Uczestnicy podpisują zgodę na upublicznienie w Kinie Światowid, w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu powstałego podczas warsztatów materiału filmowego w postaci krótkiego reportażu o tematyce poświęconej Przasnyszowi.

§ 8.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania powstałego reportażu w zakresie nieograniczonym.

§ 9.

Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z udziału w Warsztatach w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z uczestnikami Warsztatów.

§ 11.

Uczestnicy Warsztatów zachowują prawo do wykorzystania dla własnych celów i potrzeb informacji o uczestnictwie w przedsięwzięciu.

§ 12.

Regulamin Warsztatu jest udostępniony na stronach internetowych Organizatorów

§ 13.

O sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.